Ewa Podgórska-Rakiel - publications

Publications:

 1. „Współdziałanie pracodawcy z organizacją związkowa w sprawach indywidualnych w kontekście ochrony danych ujawniających przynależność związkową”, Monitor Prawa Pracy, nr 9 z 2010 r., s. 453.
 2. „Rady pracowników po nowelizacji – wybrane zagadnienia”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3 z 2010 r., s. 22, (współautor: dr Joanna Unterschütz). 
 3. „Ochrona danych w odniesieniu do przynależności związkowej”, glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2009 r., II SA/Wa 16/09, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 2 z 2010 r., s. 201.
 4. „Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi związku zawodowego nieujawniającemu pracodawcy przynależności związkowej”, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2004 r., II PK 2/04, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 3 z 2009 r., s. 155.
 5. „Rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą – uwagi de lege ferenda„, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 121-132. 
 6. „Liczba działaczy związkowych podlegających ochronie w międzyzakładowej organizacji związkowej”, Monitor Prawa Pracy, nr 8 z 2011 r., s. 403-407.
 7. „Sytuacja finansowa pracodawcy a jej ocena sądowa”, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2005 r., III PK 91/05 - Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 4 z 2011 r.
 8. „Metoda degresywna ustalania liczby działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie” – [w:] Gdańsko-Łódzkie roczniki prawa pracy i prawa socjalnego, Nr 1,  Gdańsk –Łódź 2011, s. 43-53.     
 9. „Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia działaczy związkowych pozostających w zatrudnieniu cywilnoprawnym - uwagi de lege lata i de lege ferenda” – [w:] „Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy”, praca zbiorowa (red. Z. Hajn), Warszawa 2012, s. 578-597.
 10. "Rekomendacje MOP dotyczące wolność koalicji związkowej i ochrony działaczy", Monitor Prawa Pracy, nr 2 z 2013 r.
 11. "Ochrona danych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej", Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3 z 2013 r., s. 13-17.
 12. Okres trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, Monitor Prawa Pracy, nr 5 z 2013 r., s. 237-241.
 13. Poradnik „Pracownicy szczególnie chronieni”, Serwis Prawno-Pracowniczy, wydawnictwo INFOR, nr 10 z 2009.
 14. Poradnik „Reprezentacje pracownicze”, Serwis Prawno–Pracowniczy, wydawnictwo INFOR, nr 24 z 2006.
 15. Poradnik „Związki zawodowe - jak współpracować bez konfliktów”, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, wydawnictwo INFOR, nr 9 z 2005.
 16. Poradnik „Negocjacje w prawie pracy”, Serwis Prawno–Pracowniczy, wydawnictwo INFOR, nr 50 z 2005, (współautorstwo).   
 17. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2012 r., II PK 300/11, Orzecznictwo Sądów Polskich, z. 2/2014, s. 260.
 18. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2016 r., I PK 227/15, GSP-PO, 2017 Nr 1, s. 125-131. 

 

Speeches:

 1. „Self-employment in Poland”, seminarium międzynarodowe poświęconym samozatrudnieniu w dniach 20-23 listopada 2004 r., Budapeszt.
 2.  „Dialog autonomiczny, prawo i praktyka w implementacji Dyrektywy 2002/14/WE”, seminarium międzynarodowe w dniach 8-10 maja 2009 r., Gdańsk.
 3. „Metoda degresywna ustalania liczby działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie”, spotkanie Katedr Prawa Pracy UG, UŁ, UWM, w dniach 27-28 czerwca 2011 r., Olsztyn.  
 4. „Wpływ Dyrektywy o informacji i konsultacji na dialog społeczny i pozycję partnerów społecznych”, seminarium międzynarodowe pt. Rola Dialogu Społecznego w procesie poszerzania Unii Europejskiej oraz integracji nowych państw unijnych, w dniach 22-25 września 2011 r., Gdańsk.
 5. „Wolność zrzeszania się przez osoby świadczące prace na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych - próba wypracowania propozycji legislacyjnych”, Forum Prawników w dniach 10-11 kwietnia 2014 r., Poznań.
 6. „Wolności związkowe osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i osób samozatrudnionych”, regionalne spotkanie Katedr Prawa Pracy UG i UŁ w dniu 20 czerwca 2014 r., Gdańsk.
 7.  „Posted Workers - Polish Case”, konferencja w Parlamencie Litewskim w dniach 20-22 kwietnia 2016 r. Wilno.
 8. „Rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników”, panel dyskusyjny na IV Europejskim Kongresie Mobilności Pracy w dniu 7 listopada 2016 r., Kraków.
 9. "Znaczenie przyjęcia dodatkowego protokołu do Europejskiej Karty Społecznej wprowadzającego system skarg zbiorowych z 1998 r.", konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich „Europejska Karta Społeczna. Wyzwania i szanse. 25 - lecie członkostwa Polski w Radzie Europy”, w dniu 8 listopada 2016 r., Warszawa.
 10. “Posted Workers”, konferencja niemieckich partnerów społecznych w tym DGB w dniu 31 stycznia 2017 r., Berlin.    
 11. „Rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym”, konferencja organizacji Transport Logistyka Polska w dniu 10 marca 2017 r., Warszawa.
 12. „Pracownicy transportu drogowego jako pracownicy delegowani?”, Uczelnia Łazarskiego w dniu 24 marca 2017 r., Warszawa.
 13. „The Future of Polish Workers on the European Union Labour Market”, międzynarodowa konferencja  młodych naukowców w Sopocie w dniu 26 maja 2017 r., Sopot.  
 14. „Forced Labour”, 106 Sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy w dniach 5-16 czerwca 2017, Genewa.
 15. "Partnerstwo dla pokoju - rola związków zawodowych i organizacji pracodawców w kreowaniu prawa pracy", V Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy w dniach 8-10 września 2017 r. w Spale. 
 

Warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY fields.priority ASC, fields.date_added DESC' at line 1 in /common/class/ez_sql_mysql.php on line 249

CloseThis website uses cookies collected for statistical purposes and used for the proper operation of the website. Conditions for storage or access cookies, you can change your browser settings - failure to change the browser settings, you consent to the saving.