Ewa Podgórska-Rakiel - publikacje

Ważniejsze publikacje  

Artykuły, glosy i inne:

 1. „Współdziałanie pracodawcy z organizacją związkowa w sprawach indywidualnych w kontekście ochrony danych ujawniających przynależność związkową”, Monitor Prawa Pracy, nr 9 z 2010 r., s. 453.
 2. „Rady pracowników po nowelizacji – wybrane zagadnienia”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3 z 2010 r., s. 22, (współautor: dr Joanna Unterschütz). 
 3. „Ochrona danych w odniesieniu do przynależności związkowej”, glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2009 r., II SA/Wa 16/09, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 2 z 2010 r., s. 201.
 4. „Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi związku zawodowego nieujawniającemu pracodawcy przynależności związkowej”, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2004 r., II PK 2/04, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 3 z 2009 r., s. 155.
 5. „Rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą – uwagi de lege ferenda„, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 121-132. 
 6. „Liczba działaczy związkowych podlegających ochronie w międzyzakładowej organizacji związkowej”, Monitor Prawa Pracy, nr 8 z 2011 r., s. 403-407.
 7. „Sytuacja finansowa pracodawcy a jej ocena sądowa”, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2005 r., III PK 91/05 - Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 4 z 2011 r.
 8. „Metoda degresywna ustalania liczby działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie” – [w:] Gdańsko-Łódzkie roczniki prawa pracy i prawa socjalnego, Nr 1,  Gdańsk –Łódź 2011, s. 43-53.     
 9. „Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia działaczy związkowych pozostających w zatrudnieniu cywilnoprawnym - uwagi de lege lata i de lege ferenda” – [w:] „Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy”, praca zbiorowa (red. Z. Hajn), Warszawa 2012, s. 578-597.
 10. "Rekomendacje MOP dotyczące wolność koalicji związkowej i ochrony działaczy", Monitor Prawa Pracy, nr 2 z 2013 r.
 11. "Ochrona danych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej", Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3 z 2013 r., s. 13-17.
 12. Okres trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, Monitor Prawa Pracy, nr 5 z 2013 r., s. 237-241.
 13. Poradnik „Pracownicy szczególnie chronieni”, Serwis Prawno-Pracowniczy, wydawnictwo INFOR, nr 10 z 2009.
 14. Poradnik „Reprezentacje pracownicze”, Serwis Prawno–Pracowniczy, wydawnictwo INFOR, nr 24 z 2006.
 15. Poradnik „Związki zawodowe - jak współpracować bez konfliktów”, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, wydawnictwo INFOR, nr 9 z 2005.
 16. Poradnik „Negocjacje w prawie pracy”, Serwis Prawno–Pracowniczy, wydawnictwo INFOR, nr 50 z 2005, (współautorstwo).   
 17. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2012 r., II PK 300/11, Orzecznictwo Sądów Polskich, z. 2/2014, s. 260.
 18. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2016 r., I PK 227/15, GSP-PO, 2017 Nr 1, s. 125-131. 
 19. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2015 r., K 1/13, GSP-PO, 2017 Nr 3, s. 96-103.
 20. Europejska Karta Społeczna, (oddany do druku; publikacja pokonferencyjna Rzecznika Praw Obywatelskich)
 21. Delegowanie pracowników. Nowe przepisy, (współautorstwo: M. Rycak, M. Szypniewski), publikacja Dziennika Gazety Prawnej, styczeń 2018.  
 22. Komentarz do ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) – w przygotowaniu 

 

Referaty i wystąpienia w kraju i zagranicą:

 1. „Self-employment in Poland”, seminarium międzynarodowe poświęconym samozatrudnieniu w dniach 20-23 listopada 2004 r., Budapeszt.
 2.  „Dialog autonomiczny, prawo i praktyka w implementacji Dyrektywy 2002/14/WE”, seminarium międzynarodowe w dniach 8-10 maja 2009 r., Gdańsk.
 3. „Metoda degresywna ustalania liczby działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie”, spotkanie Katedr Prawa Pracy UG, UŁ, UWM, w dniach 27-28 czerwca 2011 r., Olsztyn.  
 4. „Wpływ Dyrektywy o informacji i konsultacji na dialog społeczny i pozycję partnerów społecznych”, seminarium międzynarodowe pt. Rola Dialogu Społecznego w procesie poszerzania Unii Europejskiej oraz integracji nowych państw unijnych, w dniach 22-25 września 2011 r., Gdańsk.
 5. „Wolność zrzeszania się przez osoby świadczące prace na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych - próba wypracowania propozycji legislacyjnych”, Forum Prawników w dniach 10-11 kwietnia 2014 r., Poznań.
 6. „Wolności związkowe osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i osób samozatrudnionych”, regionalne spotkanie Katedr Prawa Pracy UG i UŁ w dniu 20 czerwca 2014 r., Gdańsk.
 7.  „Posted Workers - Polish Case”, konferencja w Parlamencie Litewskim w dniach 20-22 kwietnia 2016 r. Wilno.
 8. „Rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników”, panel dyskusyjny na IV Europejskim Kongresie Mobilności Pracy w dniu 7 listopada 2016 r., Kraków.
 9. "Znaczenie przyjęcia dodatkowego protokołu do Europejskiej Karty Społecznej wprowadzającego system skarg zbiorowych z 1998 r.", konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich „Europejska Karta Społeczna. Wyzwania i szanse. 25 - lecie członkostwa Polski w Radzie Europy”, w dniu 8 listopada 2016 r., Warszawa.
 10. “Posted Workers”, konferencja niemieckich partnerów społecznych w tym DGB w dniu 31 stycznia 2017 r., Berlin.    
 11. „Rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym”, konferencja organizacji Transport Logistyka Polska w dniu 10 marca 2017 r., Warszawa.
 12. „Pracownicy transportu drogowego jako pracownicy delegowani?”, Uczelnia Łazarskiego w dniu 24 marca 2017 r., Warszawa.
 13. „The Future of Polish Workers on the European Union Labour Market”, międzynarodowa konferencja  młodych naukowców w Sopocie w dniu 26 maja 2017 r., Sopot.  
 14. „Forced Labour”, 106 Sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy w dniach 5-16 czerwca 2017, Genewa.
 15. "Partnerstwo dla pokoju - rola związków zawodowych i organizacji pracodawców w kreowaniu prawa pracy", V Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy w dniach 8-10 września 2017 r. w Spale. 
 16. „Co poszło nie tak z delegowaniem?”, V Europejski Kongres Mobilności Pracy w dniach 20-21 listopada 2017 w Krakowie.
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.