• dr ARTUR Rycak

  ponad 25 lat praktyki sądowej
  w prawie pracy, w tym 13 lat
  orzekania na stanowisku sędziego

 • dr Magdalena Rycak

  ponad 20 lat doświadczenia
  w prawie pracy

Magdalena Rycak - publikacje

Ważniejsze publikacje

Książki i komentarze:

 1. Komentarz do ustawy z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, Komentarz do Dziennika Ustaw Nr 13, rok V, 22 kwietnia 2001 r., Nr 13.
 2. Komentarz do ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1087), Komentarz do Dziennika Ustaw Nr 37, rok V, 7 października 2001 r.
 3. Komentarz do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, publikacja w wersji elektronicznej program LEX, aktualizacja listopad 2004 r.
 4. Zatrudnianie kierowców, współautor, Difin, Warszawa 2006 r.
 5. Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 r.
 6. Czas pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne, pod. red. H. Strzemińskiej – monografia naukowa, IPiSS, Warszawa 2008, współautor.
 7. Planowanie i rozliczanie czasu pracy, Warszawa 2009.
 8. Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz, Warszawa 2009.
 9. Współredakcja naukowa Księgi jubileuszowej Profesor M. Matey-Tyrowicz „Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej”, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 10. M. Rycak, E. Wronikowska, A. Rycak, Prawo pracy. Repetytorium, Warszawa 2012.
 11. Komentarz do działu VI kodeksu pracy [w:] Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 12. M. Rycak, E. Wronikowska, A. Rycak, Prawo pracy. Repetytorium, drugie wydanie, Warszawa 2014.
 13. A. Rycak, M. Rycak, J. Stelina, M. Tomaszewska, M. Zieleniecki, Prawo pracy (podręcznik akademicki), red. J. Stelina; Warszawa 2013.
 14. A. Rycak, M. Rycak, J. Stelina, M. Tomaszewska, M. Zieleniecki, Prawo pracy (podręcznik akademicki), red. J. Stelina; drugie wydanie, Warszawa 2014.
 15. Czas pracy kierowców (monografia), Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 16. A. Rycak, M. Rycak, J. Stelina, M. Tomaszewska, M. Zieleniecki, Prawo pracy (podręcznik akademicki), red. J. Stelina; trzecie wydanie, Warszawa 2016.
 17. M. Rycak, A Rycak, J. Stelina, Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, Warszawa 2013; drugie wydanie: Warszawa 2016.
 18. Trade unions and non-union employee representation in Europe – the current state of play and prospects for the future, ed. Prof. J. Carby-Hall and M. Rycak Ph.D, C.H. Beck, Warsaw 2016.
 19. Komentarz do działu II kodeksu pracy [w:] Kodeks pracy Komentarz dla praktyków, ODDK Gdańsk 2019.
 20. Meritum Prawo Pracy 2020 (17 wydanie), Wolters Kluwer, Warszawa 2019.


Artykuły, glosy i inne:

 1. Systemy i rozkłady czasu pracy, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych nr 9 (54), wrzesień 2001 r.
 2. Czas pracy kierowców, Praca i Zabezpieczenie Społeczne z 2002 r., nr 12.
 3. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy [w:] Prawo pracy a bezrobocie, pod red. L. Florka, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003 r.
 4. Czas pracy kierowców [w:] Europeizacja polskiego prawa pracy, pod red. W. Sanetry, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004 r.
 5. Czas pracy w praktyce, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004 r.
 6. Funkcja organizacyjna przepisów regulujących wymiar i rozkład czasu pracy, Polityka Społeczna z 2005 r., nr 7.
 7. Zatrudnianie kierowców – czas pracy, Monitor Prawa Pracy z 2006 r., nr 3.
 8. Funkcja ochronna przepisów regulujących wymiar i rozkład czasu pracy – Polityka Społeczna  z 2006 r., nr 4.
 9. Pojęcia wymiaru i normy czasu pracy, Monitor Prawa Pracy z 2007 r., nr. 10.
 10. Czas pracy i jego organizacja w nowo przyjętych krajach UE. Aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne, sprawozdanie z konferencji IPiSS, współautor, Polityka Społeczna z 2007 r., nr 9.
 11. Prawne uwarunkowania elastycznego kształtowania czasu pracy w Polsce, Monitor Prawa Pracy z 2008 r., nr. 1.
 12. Wymiar i rozkład czasu pracy – monografia naukowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 r.
 13. Glosa – Rekompensata za czas pełnienia dyżurów w ośrodkach zdrowia, Monitor Prawa Pracy z 2008 r., nr. 3.
 14. Legal framework of flexible formation of working time in Poland [w:] Working time and its organization in New Member States of EU, pod. red. H. Strzemińskiej, IPiSS, Warszawa 2008.
 15. Rozkład czasu pracy pracowników zmianowych a pojęcie dnia wolnego od pracy, współautor,  Praca i Zabezpieczenie Społeczne Nr 8 z 2008 r.
 16. Pojęcie dnia wolnego od pracy. Opinia prawna dla Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, współautor, Puławy 2008.
 17. Pracowniczy obowiązek przestrzegania czasu pracy, Monitor Prawa Pracy 2009, Nr 6.
 18. Instytucja opt-out – próba powrotu do XIX-wiecznego postrzegania czasu pracy, Monitor Prawa Pracy 2009, 10.
 19. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy wybranych nie związkowych przedstawicieli pracowników w polskim prawie pracy [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, C. H. Beck, Warszawa 2009.
 20. Polityka w zakresie czasu pracy oraz zasady jego prawnej regulacji w Holandii, Niemczech i Danii [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 21. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przedstawicieli pracowników [w:] Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej (red. J. Wratny i M. Bednarski), IPiSS, Warszawa 2010.
 22. Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 19 listopada 2008 r., II PZP 11/08. Podróż służbowa kierowcy w transporcie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa 2010.
 23. Sprawozdanie z konferencji nt. „Prawo wyborcze” (19 maja 2011 r.), Ius Novum 2011, nr 3.
 24. Wpływ koncepcji flexicurity na przemiany stosunku pracy [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. Ł. Pisarczyk, LexisNexis 2011.
 25. Niemieckie doświadczenia związane z funkcjonowaniem minijobs – wnioski dla Polski, Monitor Prawa Pracy 2011, nr 3.
 26. Uwagi do zmian w przepisach o czasie pracy obowiązujących od 23 sierpnia 2013 r. [w:]  Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania, IPiSS, Warszawa 2013.
 27. Uwagi do poselskiego i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druki nr 1116 i 1105), Monitor Prawa Pracy 2013, nr 6.
 28. Concepción de los contratos laborales flexibles en la Unión Europea, Derecho Laboral y Seguridad Social Nr 1/2013.
 29. Aksjologiczne podstawy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] J. Stelina (red.) Zakładowy dialog społeczny, Warszawa 2014.
 30. The Impact of Working Time Regulation on the Quality of Life of Employees [w:] H. Strzemińska (red.) Working Time Trends and Prospects in the New Economy, Warszawa 2014.
 31. Czas pracy personelu latającego w lotnictwie cywilnym jako element bezpieczeństwa lotów (współautorka), Monitor Prawa Pracy 2015, nr 8.
 32. W kwestii dopuszczalności wypowiedzenia oraz uchylenia regulaminu wynagradzania, współautor, Monitor Prawa Pracy 2015, nr 11.
 33. “The role of trade unions in the implementation and amendment of the remuneration regulations in the Polish labour law”, (w:) Trade unions and non-union employee representation in Europe – the current state of play and prospects for the future, ed. Prof. J. Carby-Hall and M. Rycak Ph.D, C.H. Beck, Warsaw 2016.
 34. Work Time of a Crew in European and Polish Law, współautor, Journal of International Trade, Logistics and Law, vol. 1, No 2 2015;
 35. Czas pracy pracowników zmianowych i nocnych – między ochroną pracowników a ochroną interesów pracodawców [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, Warszawa 2016;
 36. Prawo do sądu a terminy na odwołanie od rozwiązania umowy o pracę, współautor, Ius Novum nr 3/2016; 
 37. The role of trade unions in the introduction and changes to the remuneration regulations (współautor) [w:] J. Carby_Hall, M. Rycak, Trade unions and non-union employee representation in Europe - the current state of play and prospects for the future, Warszawa 2016;
 38. The concept of family life and its legal protection under labour law in selected European states, Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 2016, nr 6;
 39. Assessment of selected working conditions of workers employed on drilling and extraction platforms in the light of the European Union and international law, Studia Iuridica 2016, tom 68;
 40. Reprezentatywność związkowa a reprezentacja praw i interesów pracowników przez zakładowe organizacje związkowe [w:] Z. Hajn, M. Kurzynoga (red.) Demokracja w zakładzie pracy, Warszawa  2017;
 41. Czas pracy a ochrona życia rodzinnego pracowników [w:] Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń 2017;
 42. Szkolenia BHP z prezentacją zdjęć pracowników, dziennik Rzeczpospolita 21.11.2019;


Referaty na konferencjach w kraju i zagranicą:

 1. „Zmiany polskiego prawa pracy pod wpływem prawa unijnego” na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Pracy w Białymstoku w dniach 21-22 września 2001 r.
 2. „Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy” na konferencji nt. „Prawo pracy a bezrobocie” w Popowie w dniach 12 – 14 czerwca 2002 r.
 3. „Granice liberalizacji prawa pracy” na XIV Zjeździe Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi w dniach 28 – 30 maja 2003 r.
 4.  „Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie” wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Lublinie w dniach 8 – 10 października 2004 r.
 5. „Czas pracy nauczycieli” wygłoszony na międzynarodowym seminarium w Warszawie w dniach 19 – 20 listopada 2004 r.
 6. „Prawne uwarunkowania elastycznego kształtowania czasu pracy w Polsce” wygłoszony na konferencji międzynarodowej nt. „Czas pracy i jego organizacja w nowoprzyjętych krajach UE” w Warszawie w dniu 14 czerwca 2007 r.
 7. „Prawne możliwości elastycznego zarządzania czasem pracy pracowników utrzymania ruchu” wygłoszony na XI edycji Kongresu Służb Utrzymania Ruchu w dniach 4, 5 i 6 listopada 2008 r.
 8. „Czas pracy w ZOZach – zarys najważniejszych problemów prawnych” na konferencji w Krakowie na temat „Zakłady opieki zdrowotnej wobec zmian prawnych” w dniu 14 listopada 2008 r.
 9. „Różne rzeczywistości w państwach członkowskich: ścieżki flexicurity” wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Warszawie na temat „Flexicurity – In search for balance between flexibility and security of employment” w dniach 18-19 listopad 2008 r.;
 10. „Czas pracy w zoz-ach – zarys najważniejszych problemów prawnych” wygłoszony na konferencji w Krakowie na temat „Zakłady opieki zdrowotnej wobec zmian prawnych” w dniu 14 listopada 2008 r.
 11. „Czas pracy” wygłoszony na konferencji w Konstancinie-Jeziorna w dniach 22-24 czerwca 2010 r.;
 12. „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym a czas pracy” wygłoszony na konferencji nt. „Bezpieczeństwo w transporcie publicznym” w Warszawie w dniu 17 listopada 2011 r.
 13. „Ochrona informacji w procesie badania zdarzeń lotniczych” wygłoszony na konferencji nt. „Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych” w Warszawie w dniu 9 grudnia 2011 r.
 14. „Ochrona informacji w procesie badania zdarzeń lotniczych” na konferencji „Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych” w Warszawie w dniu 9 grudnia 2011 r.
 15. „Problemy dyspozycyjności pracowników samorządowych” wygłoszony na konferencji nt. „Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym” w dniu 8 maja 2012 r. w Warszawie.
 16. “Wybrane zagadnienia czasu pracy w lotnictwie i transporcie morskim” wygłoszony na konferencji nt. „Transgraniczne stosunki pracy” w dniu 29 maja 2012 r. w Warszawie.
 17. „Koncepcja elastycznych form zatrudnienia w Unii Europejskiej” (hiszp.„Concepción de acuerdos laborales flexibles  en la Unión Europea”) wygłoszony na Czwartym Międzynarodowym Kongresie Prawa Pracy w Mendozie w dniach 24 – 26 października 2012 r.
 18. „Partycypacyjny model zarządzania organizacją” wygłoszony na Konferencji Regionalnej Prawa Pracy   nt. „Zakładowy dialog społeczny” w dniach 8-11 czerwca 2013 r. organizowanej przez Katedrę Prawa Pracy  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;   
 19. Z prof. Anną Konert oraz Piotrem Michalakiem nt. „Kultura sprawiedliwego traktowania (Just culture) w podmiotach lotniczych przedstawiony na Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym w dniu 20 czerwca 2013 r. w Warszawie.
 20. „Rola związków zawodowych  i innych reprezentacji pracowniczych  w realizacji idei partycypacji pracowniczej  w polskim prawie pracy – uwagi de lege lata  i de lege ferenda” wygłoszony na konferencji międzynarodowej nt. „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość” w dniach 13-14 czerwca 2014 r. w Warszawie.
 21. “Common Law and Civil Law – main differences” na konferencji międzynarodowej “International Seminar Transatlantic Trade and Investment Partnership: Political, Economic, Legal and Social Perspective Consequences of EU and US Cooperation”, Warsaw May, 15th 2014.
 22. „Wpływ regulacji czasu pracy na  bezpieczeństwo lotów” wygłoszony na konferencji ogólnopolskiej „Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym w zarobkowym przewozie lotniczym CAT”, Warszawa 15 maja 2014 r.
 23. „Odpowiedzialność pracodawcy za działania pracowników” wygłoszony na konferencji ogólnopolskiej „Konferencja bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym – świadomość i odpowiedzialność”, Warszawa 3-4 listopada 2014 r.
 24. referat nt. „Elastyczność zatrudnienia a koncepcja work life balance” na konferencji międzynarodowej nt. „Elastyczne formy zatrudnienia we Włoszech i w Polsce. Szanse i zagrożenia”, Warszawa 14 listopada 2016 r.
 25. „Zmiany w regulacjach prawnych podróży służbowych kierowców w ostatnich latach” na konferencji nt. „Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.11.2016 r. w sprawie zwrotu kosztów noclegów kierowcom w zagranicznej podróży służbowej”, Warszawa 24 marca 2017 r.
 26. „Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie” na XXI Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Toruń 18-19 maja 2017 r.

 

 

 

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rycak.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się